Regulamin Serwisu

I. Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena – cena towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy towaru.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy (o ile taka forma dostarczenia Towaru jest możliwa u Sprzedawcy) lub odbiór w siedzibie firmy VINOVE UL. SZEROKA 36 95-030 Starowa Góra

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostaw towarów – firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomaty).

Dzień roboczy – dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, dokonana samodzielnie przez Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w  Serwisie.

Serwis – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.vinove.pl/sklep oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca – Usługodawca lub przedsiębiorca współpracujący z Usługodawcą oferujący towary z oferty VINOVE korzystający z funkcjonalności i zasobów Serwisu w celu zaproszenia Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

Towar – produkty oferowane przez Usługodawcę, a w szczególności zapachy do  samochodu, wkłady uzupełniające, ekspozytor

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

Usługi – świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne oraz usługi dodatkowe w zakresie umowy sprzedaży (np. transport)  świadczone przez  przedsiębiorców współpracujących z Usługodawcą.

Usługodawca – VINOVE Sp. z o.o. ul. Szeroka 36 95-030 Starowa Góra, Numer KRS: 0000620255 REGON: 364546777, NIP: 7282808796 kapitał zakładowy 15.000 zł.

Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.).

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem sklep@vinove.pl

 II. Postanowienia ogólne

Serwis działający pod adresem www.vinove.pl/sklep prowadzony jest przez VINOVE Sp. z o.o. ul. Szeroka 36 95-030 Starowa Góra , Numer KRS: 0000620255 REGON: 364546777, NIP: 7282808796 kapitał zakładowy 15.000 zł.

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

III. Warunki techniczne

 1. Serwis jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozilla Firefox w wersji 52 lub wyższej, Hrome w wersji 41 lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. Serwis jest zoptymalizowany do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024×768 punktów, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Użytkownik ma zakaz wykorzystywania Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

IV. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

V. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników, Usługodawcy i podmiotów trzecich oraz  z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

VI. Odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania serwisu

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

VII. Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. prowadzenie Konta Użytkownika;
 2. formularz kontaktowy;
 3. zamieszczanie opinii;
 4. informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców;
 5. zgłaszanie reklamacji i sprawdzanie ich statusu,
 1. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach serwisu www.vinove.pl/sklep umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, oraz składanie rezerwacji, zamówień i zawieranie umów sprzedaży.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 4. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 5. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika publikacji na stronie internetowej Serwisu wypowiedzi Użytkownika dotyczących produktów.
 6. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługa Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikom uzyskania informacji o produkcie oferowanym przez Sprzedawców.
 8. Rezygnacja z usługi Informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Usługodawca powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 10. Rezygnacja z usługi Zgłaszanie reklamacji i sprawdzanie ich statusu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Usługodawca powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

VIII. Odpowiedzialność za zamieszczane treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści o charakterze bezprawnym, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 4. Usługodawca. ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na postawie zgłoszeń osób trzecich albo odpowiednich organów  uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu
 7. Usługodawca nie ma obowiązku publikowania treści zamieszczanych przez Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy są to treści nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Zgłaszanie naruszeń

 1. Jeżeli treści  publikowane na stronie internetowej Serwisu naruszają  dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu, mogą oni powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej sklep@vinove.pl
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Usługodawca.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone do Usługodawcy.
 5. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 7. Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży lub usługi rezerwacji.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

XI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).
 3. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje na adres e-mail:sklep@vinove.pl lub telefonicznie pod numer + 48 42 227 90 85.

XII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Usługodawca wysyła oświadczenie o wypowiedzeniu mowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do zarejestrowanego Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 3. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@vinove.pl

XIII. Składanie zamówień i rezerwacji

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz telefonicznie +48 42 227 90 08.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu całodobowo.
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji regulaminu serwisu oraz regulaminu sprzedaży Sprzedawcy.
 5. Złożenie Zamówienia  stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość od Sprzedawcy informującą o otrzymaniu zamówienia.
 7. Użytkownik może składać Zamówienia telefonicznie. Formą zapłaty za zamówienie złożone za pośrednictwem telefonu jest  jedynie przelew bankowy.
 8. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na numer +48 42 227 90 08. W takim przypadku Użytkownik podaje nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie www.vinove.pl/sklep i ilość. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik wybiera sposób dostawy. Po wskazaniu sposobu dostawy Użytkownik podaje Sprzedawcy następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu. Użytkownik potwierdza, że wie, że złożenie zamówienia telefonicznie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Bez względu na sposób złożenia zamówienia (w Sklepie Internetowym lub telefonicznie), w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Użytkownika o akceptacji zamówienia. Wraz z tą informacją Użytkownik otrzymuje treść regulaminu serwisu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości o akceptacji zamówienia.
 11. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Użytkownika przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.
 12. Do czasu otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa pkt.XIII.11, Użytkownik może anulować zamówienie. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą +48 42 227 90 08 , 604 707 999 lub wysłać wiadomość na adres sklep@vinove.pl Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIV. Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu Dostawy.
 2. Najpóźniej na początku składania zamówienia Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach płatności.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności w zależności od formy odbioru Towaru, jaka jest możliwa u danego Sprzedawcy:
  1. dostawa kurierem
   • karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatność dotpay.
  2. odbiór osobisty w siedzibie firmy VINOVE
   • płatność za pobraniem
  1. paczkomat
   • karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności dotpay.
 4. Obsługę szybkich płatności dotpay.
 5. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

XV. Dostawa

Sprzedawca informuje Użytkownika o możliwych terminach, sposobach i kosztach Dostawy przez formularz zamówienia.

XVI. Reklamacje z tytułu umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. W przypadku wady Towaru Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia,
  • żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 4. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sprzedawców czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, od którego nabyto Towar.
 5. O sposobie złożenia reklamacji Sprzedawca informuje Użytkownika przed złożeniem zamówienia w regulaminie sprzedaży Sprzedawcy, do którego udostępnia link. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie informacja o sposobie złożenia reklamacji podawana jest przez Sprzedawcę.

XVII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta albo z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w regulaminie sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XVIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  • wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  • sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
   Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

XIX. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.